TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Trương Đình Thục hy sinh tại trạm xá của Binh trạm 27