TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Nguyễn Văn Thiềng hy sinh khi đi nghiên cứu trận địa