TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨ Đồng chí Lê Xuân Trinh hy sinh tại tỉnh Khammuane, Lào