TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨLIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP Đồng chí Tạ Văn Tễ được an táng ban đầu tại Bệnh viện K71, số mộ 212