TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨLIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP Đội K72 vừa quy tập hài cốt nữ liệt sĩ tại xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp