Liệt sĩ Bàn Hữu Phúc, quê quán xã Tân Hợp, huyện Văn Yên; tham gia du kích xã Xuân Tầm tháng 8-1942, hi sinh ngày 20-11-1949; nơi chôn cất ban đầu thôn Khe Lép, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên và 2 liệt sĩ Lý Tiến Định và Liệt sĩ Đặng Tiến Phê, quê quán tại thôn 3 xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, cùng tham gia du kích tháng 5-1950, hi sinh ngày 24-4-1952 khi đang làm nhiệm vụ; chôn cất ban đầu thôn 3 xã Đại Sơn, huyện Văn Yên.