24 HCLS được xác định là cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 48, Đại đoàn 320 (nay là Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) hy sinh trong trận chống càn Mắc – Quya, tháng 3 năm 1952, tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.