TRANG CHỦ THÔNG TIN LIỆT SĨLIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP Đội Quy tập Mộ Liệt sĩ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc 14 bộ hài cốt liệt sĩ