TRANG CHỦ Nổi bật Yên Bái: Nhận nhà đại đoàn kết, đoạn tuyệt hộ nghèo