TRANG CHỦ Nổi bật Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức giao ban đánh giá công tác đã triển khai tháng 11/2023, đề ra Kế hoạch hoạt động thời gian còn lại của năm 2023.