TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHỘI ĐỊA PHƯƠNG BAN THƯỜNG VỤ HỘI HỖ TRỢ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ TRAO KINH PHÍ HỖ TRỢ THƯƠNG BINH NẶNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN