Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp góp ý vào đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng ban chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Cùng dự phiên họp có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; các thành viên Ban chỉ đạo và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp góp ý vào đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp góp ý vào đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI
Các thành viên Ban chỉ đạo và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan dự phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động, tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai hiệu quả Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sau phiên họp thứ hai, Ban chỉ đạo đã tổ chức thành công hai cuộc hội thảo lớn, ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí tướng lĩnh cấp cao về tình hình nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời, Ban chỉ đạo đã thành lập 4 đoàn công tác đi tới các địa phương, cơ sở để khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8. Đây là những tài liệu hết sức sống động, cụ thể, những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với các ban, bộ, ngành, địa phương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao việc các cơ quan đã xây dựng 18 chuyên đề tổng kết Nghị quyết Trung ương 8; nhấn mạnh đây đều là những tư liệu đầu vào rất quan trọng để cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tổng hợp.

Về nội dung chính của phiên họp thứ ba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ban, bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng đóng góp ý kiến về Báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực tiễn thực hiện Nghị quyết Trung ương 8. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc cho ý kiến bổ sung, hoàn thiện Đề cương chi tiết và các báo cáo, văn kiện cần dựa trên kết quả khảo sát, tình hình thực tiễn và tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp từ các hội thảo khoa học; xây dựng định hướng dự thảo nghị quyết mới cần xác định những điểm mới, trọng tâm đột phá trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay; nâng cao khả năng dự báo, tham mưu chiến lược, bảo đảm thiết thực, tính lý luận và thực tiễn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp góp ý vào đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI
Quang cảnh phiên họp.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8. Đây là nghị quyết có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và hội nhập quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

(Tin, ảnh: VĂN HIẾU – BÁO QĐND)