Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại nhận định của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng tham mưu có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng”. Thủ tướng nhấn mạnh, trong thành tựu chung của cả nước năm 2022 có sự đóng góp quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đặc biệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nắm chắc tình hình để tham mưu chiến lược nhất là Chương trình phục hồi kinh tế, chọn “đúng, trúng” các vấn đề hiệu quả, “cân đong, đo đếm” được, phù hợp tình hình, điều kiện kinh tế nước ta.

Theo Thủ tướng, để có được những kết quả này là nhờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để triển khai một cách tích cực, chủ động; giữ vững đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu, tuân thủ nguyên tắc và nâng cao năng lực quản lý; sự phối hợp tương đối tốt với các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành kế hoạch và đầu tư. Ảnh: NHẬT BẮC.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, công tác của ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Thủ tướng yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác tham mưu chiến lược, phản ứng chính sách; sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển, xây dựng cơ chế, thể chế thúc đẩy hợp tác công-tư; công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách; công tác triển khai các quy hoạch; công tác xây dựng, lập kế hoạch, giải ngân, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát đầu tư công…

Về nhiệm vụ của năm 2023, trước hết, Thủ tướng yêu cầu Bộ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác tham mưu chiến lược, điều hành kế hoạch, điều phối kinh tế vĩ mô, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030, các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025…Cùng với đó, Thủ tướng nhắc lại yêu cầu góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả. Đây cũng là nhiệm vụ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 3-1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NHẬT BẮC

Nhiệm vụ lớn khác được Thủ tướng lưu ý là tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tham mưu thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tổ chức thực hiện hiệu quả. Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần thực hiện được chỉ tiêu về tốc độ tăng năng suất lao động xã hội.

Thủ tướng lưu ý nâng cao hơn nữa vai trò kiến tạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thành cơ sở vật chất cho trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và tham khảo, học tập kinh nghiệm các nước về lĩnh vực này; tiếp tục tham mưu xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; phân bổ và sử dụng nguồn lực nhà nước phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác công-tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội.

Thủ tướng lưu ý, với nguồn vượt thu năm 2022 là 392.000 tỷ đồng, cần ưu tiên xử lý các vấn đề cấp bách, đột xuất, bất ngờ và đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược. Ngoài ra, về hợp tác công-tư, theo Thủ tướng, dư địa thúc đẩy hợp tác công-tư còn rất lớn để huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Nhưng hiện nay, thể chế cho hợp tác công-tư còn hạn chế so với sự vận động, phát triển và đòi hỏi của thực tiễn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực đang quản lý; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thống kê, với quan điểm chủ đạo là thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời và minh bạch; làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách, theo tinh thần “nói được làm được”, “đi vào lòng người” để tạo đồng thuận xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ truyền thông.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng cũng lưu ý cần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước…

Với bề dày truyền thống vẻ vang 78 năm, Thủ tướng tin tưởng rằng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, năm 2023 đạt kết quả cao hơn năm 2022 như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong năm 2023, ngành Kế hoạch và Đầu tư quán triệt, thực hiện phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả”, với phương châm “chủ động nắm bắt cơ hội, hướng tới tương lai”. Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kế hoạch và Đầu tư nỗ lực đổi mới, trí tuệ, bản lĩnh hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

(VŨ DUNG – BÁO QĐND)