TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng : Hòa Vang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2023.