TRANG CHỦ Nổi bật Mong muốn Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng ngành bán dẫn toàn cầu