TRANG CHỦ Nổi bật Hôm nay, Quốc hội bắt đầu quy trình lấy phiếu tín nhiệm