TRANG CHỦ Nổi bật ODA của Chính phủ Nhật Bản góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam thời kỳ mới