TRANG CHỦ Nổi bật Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam: Tổ chức sơ kết 6 tháng